Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên năm 2017 diễn ra sáng ngày 21/01/2018 tại hội trường trụ sở chính đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác quản lý, tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018; hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty và các nội dung quan trọng khác.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

(Ảnh 6.1)

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và chương trình Đại hội

 

 

(Ảnh 6.2)

Ông ………………., Thành viên HĐQT đọc diễn văn khai mạc

 

 

(Ảnh 6.3)

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

 

(Ảnh 6.4)

Ông ………………, …………………………. trình bày Báo cáo kết quả SXKD 2017, kế hoạch năm 2018

 

(Ảnh 6.5)

Đại hội biểu quyết nhất trí kế hoạch năm 2018