Strech Film

Strech Film
: FSN-01
: 1 C/1 S
: HDPE
: 0.01x200x350mm
: White
Description:

Thông tin sản phẩm

Contact Partner

Liên hệ hợp tác